Mentor – wejdź na tory własnego biznesu. Edycja 2021.

NIEBAWEM ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU
– zachęcamy do śledzenia strony www


Mentor – wejdź na tory własnego biznesu. Edycja 2021.
Okres realizacji projektu: od: 01.12.2021 do: 31.08.2023

Projekt umożliwi powstanie co najmniej 48 miejsc pracy na obszarze Dolnego Śląska poprzez podniesienie poziomu samozatrudnienia o 46 osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub spełniających inne warunki przynależności do grupy docelowej, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego.

Grupa docelowa

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 1. w wieku od 30 rok życia
 2. są:
  a)bez zatrudnienia w szczególnej sytuacji na rynku pracy(osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie) lub
  b)imigrantami oraz reemigrantami
  c) osobami ubogimi pracującymi/osobami odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami
  d) os. zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia
 3. zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego;

  Wsparcie nie jest udzielane osobom, które są wyłączone ze wsparcia na podstawie regulaminu konkursu lub Załącznika nr 6 Minimalny standard usług i katalog stawek

  W szczególności preferowane będą: osoby (po +5 dodatkowe punkty na etapie rekrutacji):
  ● długotrwale bezrobotne
  ● zamieszkałe na obszarach wiejskich
  ● po 50 r. życia
  ● kobiety
  ● osoby niepełnosprawne
  ● o niskich kwalifikacjach.

  Wskazane powyżej cechy UP należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie: 48 osób (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn, 40 osób pozostających bez pracy, 8 osób pracujących, 20 osób zamieszkałych na obszarach wiejskich). 

Oferowane wsparcie

 • bezpłatne szkolenia grupowe – 40h szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (m.in.: księgowość, przepisy podatkowe, promocja, tworzenie biznesplanu, negocjacje, pozyskanie klienta)
 • bezpłatne szkolenia indywidulane wspierające Uczestnika w założeniu działalności gospodarczej (m.in. pomoc w pisaniu biznesplanu –  6 godz. na uczestnika projektu)
 • 46 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00 zł netto
 • 46 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego – 1012,17 zł netto przez okres 12 miesięcy (łącznie aż 12 146,04 zł netto)

WAŻNE – GRUPY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA !!!

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które m.in.:

 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174 z późn. zm);
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 121, z późn. zm.);

UWAGA!

 • Do projektu nie mogą być rekrutowane osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS. Uczestnik składa Oświadczenie na etapie rekrutacji w tym zakresie!