Mentor – wejdź na tory własnego biznesu. Edycja 2021.


Wrocław, 8 sierpnia 2022r.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi
załącznikami rozpocznie się w dniu podpisania przez Państwa umowy o przyznanie środków
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a zakończy w dniu 26.08.2022 r.

 • Dokumenty można składać :
 • W Biurze Projektu – Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.
 • Elektronicznie:
  Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem
  elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu ( nie dotyczy
  Profilu Zaufanego). Beneficjent  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mentor2021@pimp.org.pl. Dokumenty takie
  muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w
  innym
  e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu najpóźniej
  przy podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
 • Pocztą (decyduje data nadania) na adres Biura Projektu,
 • Kurierem (decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu) na adres Biura Projektu.
 • W przypadku składania Wniosku w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu
  w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko
Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres

Wniosek o przyznanie \ wsparcia pomostowego „Mentor” – wejdź na tory własnego biznesu. Edycja 2021

NIE OTWIERAĆ

Polska Izba Młodych Przedsiębiorców
ul. Westerplatte 72
58-100 Świdnica

2. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu
o naborze nie będą rozpatrywane.

3. Jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie
jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż  jeden
wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest
wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

4. Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane
wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy
czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu,
parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający
przypadkową dekompletację. 

5. Pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”.
Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we Wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny. 

6. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Wniosku oraz załączników, usuwanie zapisów,
logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

7. Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera
czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na
każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na
pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone
datą.


Lista załączników wymaganych do wniosku:
ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami – Załącznik nr 12;

Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na
składki na ubezpieczenie społeczne – Załącznik nr 12;

Oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia pomostowego tego samego typu – Załącznik nr 12;

Oświadczenie o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów
kwalifikowalnych oraz nieubieganiu się o inną pomoc dotyczącą tych samych kosztów
kwalifikowalnych – Załącznik nr 12;

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej
otrzymanie – Załącznik nr 1;

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 2.

Niezbędne Pliki >>Tutaj<<


Wrocław, 27 lipca 2022r.

Sznowni Państwo,

Wszystkie osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej zostaną o tym poinformowane drogą pisemną. W przesłanej informacji opisane zostaną kolejne etapy postępowania, zostanie podany termin rejestracji działalności gospodarczej i wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

W najbliższym czasie będziemy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia dokładnego terminu podpisania umowy o dofinansowanie ze wszystkimi Uczestnikami, którzy zostali zakwalifikowani do uzyskania wsparcia finansowego.

Poniżej publikujemy listy osób rekomendowanych do otrzymania dotacji.

Lista-rankingowa-kobiety

Lista-rankingowa-mezczyzni

Lista-rankingowa-utrata-pracy


Wrocław, 15 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mentor  wraz z wymaganymi załącznikami rozpocznie się  28 czerwca2022 r. i zakończy 12 lipca 2022 r. o godzinie 23:59.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

 1. Dokumenty można składać :
 • Biurze ProjektuBiuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.
 • Elektronicznie:

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu ( nie dotyczy Profilu Zaufanego). Beneficjent  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu  najpóźniej przy podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 • Pocztą (decyduje data nadania) na adres Biura Projektu,
 • Kurierem (decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu) na adres Biura Projektu,
 1. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 2. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 3. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację – bardzo prosimy o spięcie przedziurkowanych kartek w skoroszyty (każdy egzemplarz w osobnym skoroszycie)
 4. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 5. W przypadku składania kopii dokumentów (DOTYCZY ZAŁĄCZNIKÓW) powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 6. UWAGA! Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 7. Wniosek musi być podpisany oraz parafowany na każdej stronie przez Uczestnika projektu. Uczestnik projektu musi wypełnić wszystkie pola we wniosku i biznesplanie. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, należy wpisać „nie dotyczy”.

9W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go W DWÓCH IDENTYCZNYCH EGZEMPLARZACH do biura projektu w zamkniętej kopercie.

 Lista załączników wymaganych  do wniosku:
ZAŁĄCZNIKI
 1. Zaświadczenie ukończenia szkoleń w ramach projektu lub zaświadczenie będące podstawą zwolnienia przez Beneficjenta uczestnika ze wsparcia szkoleniowego (jeśli dotyczy),
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT),
 5. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (jeśli dotyczy)
 6. zbiór oświadczeń;
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności


30 maja 2022r.

Sznowni Państwo – Uczestnicy Projektu,

Publikujemy wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (wraz z biznesplanem).Wrocław, 24 maja 2022r.

Sznowni Państwo, poniżej publikujemy harmonogramy szkoleń


13 maja 2022r.

Szanowni Państwo,

Publikujemy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Listy są sporządzone osobno w grupie kobiet i mężczyzn.


6 maja 2022r.

Sznowni Państwo,

Publikujemy listę kobiet zakwalifikowanych do rozmowy z doradcą zawodowym w ramach rekrutacji uzupełniającej. Każdy z Państwa otrzyma wiadomość email ze szczegółowymi informacjami oraz dalszymi instrukcjami.


26 kwietnia 2022r.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca w grupie kobiet zostanie zakończona 27 kwietnia. Zgłoszenia które wpłynął po 27 kwietnia, nie będą rozpatrywane.


22 kwietnia 2022r.
Sznowni Państwo,

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do rozmowy z doradcą zawodowym. Każdy z Państwa otrzyma wiadomość email ze szczegótowymi informacjami oraz dalszymi instrukcjami.

————————————————————————————————-

Wrocław, 7 kwietnia 2022r.
Sznowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 19 kwietnia 2022 r. zostanie wznowiona rekrutacja do projektu Mentor wśród kobiet. Oznacza to, że tylko kobiety mogą składać formularze rekrutacyjne. Rekrutacja w grupie mężczyzn została zakończona.

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja do projektu zostanie zamknięta w dniu 11 marca 2022r. Liczy się data wpływu do biura projektu lub na adres poczty elektronicznej. Formularze dostarczone po 11 marca nie będą rozpatrywane.

Jak-zglosic-sie-do-projektu-w-4-KROKACH-1

Dziękujemy za aktywny udział w webinarze! Cieszymy się, że spotkał się z Państwa życzliwym przyjęciem. Zapraszamy do skłądania wniosków o udział w projekcie!

Zapraszamy na spotkanie informayjne online w dniu 21 lutego o godzinie 17.15. Link do wydarzenia >>tutaj>>

REKRUTACJA RUSZA 22.02.2022!


Mentor – wejdź na tory własnego biznesu. Edycja 2021.
Okres realizacji projektu: od: 01.12.2021 do: 31.08.2023

Projekt umożliwi powstanie co najmniej 48 miejsc pracy na obszarze Dolnego Śląska poprzez podniesienie poziomu samozatrudnienia o 46 osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub spełniających inne warunki przynależności do grupy docelowej, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego.

Grupa docelowa

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 1. w wieku od 30 rok życia
 2. są:
  a)bez zatrudnienia w szczególnej sytuacji na rynku pracy(osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie) lub
  b)imigrantami oraz reemigrantami
  c) osobami ubogimi pracującymi/osobami odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami
  d) os. zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia
 3. zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego;

  Wsparcie nie jest udzielane osobom, które są wyłączone ze wsparcia na podstawie regulaminu konkursu lub Załącznika nr 6 Minimalny standard usług i katalog stawek

  W szczególności preferowane będą: osoby (po +5 dodatkowe punkty na etapie rekrutacji):
  ● długotrwale bezrobotne
  ● zamieszkałe na obszarach wiejskich
  ● po 50 r. życia
  ● kobiety
  ● osoby niepełnosprawne
  ● o niskich kwalifikacjach.

  Wskazane powyżej cechy UP należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie: 48 osób (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn, 40 osób pozostających bez pracy, 8 osób pracujących, 20 osób zamieszkałych na obszarach wiejskich). 

Oferowane wsparcie

 • bezpłatne szkolenia grupowe – 40h szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (m.in.: księgowość, przepisy podatkowe, promocja, tworzenie biznesplanu, negocjacje, pozyskanie klienta)
 • bezpłatne szkolenia indywidulane wspierające Uczestnika w założeniu działalności gospodarczej (m.in. pomoc w pisaniu biznesplanu –  6 godz. na uczestnika projektu)
 • 46 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00 zł netto
 • 46 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego – 1012,17 zł netto przez okres 12 miesięcy (łącznie aż 12 146,04 zł netto)

WAŻNE – GRUPY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA !!!

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które m.in.:

 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174 z późn. zm);
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 121, z późn. zm.);

UWAGA!

 • Do projektu nie mogą być rekrutowane osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS. Uczestnik składa Oświadczenie na etapie rekrutacji w tym zakresie!