Pełny statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„Polska Izba Młodych Przedsiębiorców”

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA

Artykuł 1.1 Nazwa

 1. Stowarzyszenie nosi nawę „Polska Izba Młodych Przedsiębiorców”
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „PIMP”.

Artykuł 1.2 Teren działania i siedziba

 1. PIMP działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą PIMP jest Wrocław.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe.
 4. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej. W swojej działalności posługują się nazwą „Polska Izba Młodych Przedsiębiorców” z dodaniem nazwy miejscowości, w której oddział Stowarzyszenia został utworzony.
 5. Oddziały Stowarzyszenia są tworzone na postawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na pisemny wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia działających w miejscowości, w której ma być utworzony oddział Stowarzyszenia.
 6. Oddział Stowarzyszenia działa na podstawie statutu przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

EMBLEMAT

Artykuł 2.1 Emblemat

 1. Zarząd PIMP swoją uchwałą może przyjąć obowiązujący emblemat Stowarzyszenia.
 2. Emblematu wskazanego w pkt. 1 mogą używać wyłącznie organy Stowarzyszenia oraz oddziałów terenowych, zaś inne osoby wyłącznie za pisemnym zezwoleniem Prezesa PIMP.

ROZDZIAŁ III

AFILIACJA

Artykuł 3. Przystępowanie do związków, stowarzyszeń w kraju i za granicą

 1. PIMP może przystępować do innych związków stowarzyszeń pod warunkiem, że postanowienia ich statutów nie są sprzeczne ze Statutem PIMP zwanego dalej Statutem i nie naruszają samodzielności i odrębności organizacyjnej PIMP.
 2. Żadna przynależność PIMP do związków stowarzyszeń w kraju i za granicą nie będzie naruszała zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w którym Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

ROZDZIAŁ IV

CELE PIMP

Artykuł 4.1 Cele PIMP

Celami PIMP są:

 

 1. dążenie do rozwoju i modernizacji Polski, z poszanowaniem dorobku kulturowego Polski, w szczególności poprzez:
 • działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wspieranie poprawy ratownictwa i ochrony ludności,
 • wspieranie zrównoważonej ekologii i ochrony zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;

 

 1. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot lokalnych, w szczególności poprzez:
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
 • promocję i organizację wolontariatu,
 • upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

 

 1. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez:
 • prowadzenie i wspieranie projektów, programów i badań wspierających przedsiębiorczość,
 • upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

 

 1. udzielanie pomocy rodzinie i promowanie wartości rodziny w społeczeństwie, w szczególności poprzez:
 • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz rodzicielstwa, macierzyństwa i upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • wspieranie systemu pieczy zastępczej,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

 

 1. udzielanie wsparcia mającego na celu wyrównanie szans na rozwój dla poszczególnych osób, w szczególności poprzez:
 • promocję zatrudnienia i aktywizowanie zawodowe osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywną,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju;

 

 1. rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, w szczególności poprzez:
 • promowanie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen za granicą,
 • działalności na rzecz pokojowej integracji europejskiej.

 

Artykuł 4.2 Stosunek do polityki:

PIMP będzie powstrzymywać się od działalności politycznej  właściwej jakiejkolwiek partii lub organizacji.

Artykuł 4.3 Stosunek do religii:

PIMP nie jest organizacją religijną i jako taka nie będzie podejmowała działalności na tym polu.

 

RODZIAŁ V

CZŁONKOSTWO

Artykuł 5.1 Członkowie PIMP

 1. PIMP zrzesza ludzi o nienagannej postawie moralnej, stosownie do postanowień niniejszego rozdziału.
 2. Członkiem PIMP może być osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, zajmująca stanowisko kierownicze w przedsiębiorstwie, wykonująca działalność gospodarczą na terenie działania PIMP, choćby była cudzoziemcem nieposiadającym miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także inne osoby, którym z powodu ich zainteresowań (w szczególności naukowych) albo z powodu ich zajęć zawodowych (w szczególności w tzw. wolnych zawodach) bliskie są cele PIMP.

 

Artykuł 5.2 Członkowie wspierający

 1. Jakakolwiek godna zaufania osoba fizyczna lub prawna pragnąca przyczynić się finansowo lub w inny sposób do poparcia celów działalności PIMP może ubiegać się o członkostwo jako Członek wspierający.
 2. Do powstania lub ustania członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy Statutu o przyjęciach Członków PIMP.
 3. Członkowie wspierający mają prawo obecności i przemawiania na zebraniach PIMP, lecz nie przysługuje im prawo zgłaszania wniosków ani prawo wyborcze.

 

Artykuł 5.3 Prawa członków

Członkowie PIMP mają prawo:

 1. wyborcze (czynne i bierne) według postanowień Statutu;
 2. do inicjowania projektów zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 3. do uczestniczenia we wszystkich zebraniach PIMP;

Artykuł 5.4 Obowiązki członków

Członkowie mają obowiązek znać postanowienia Statutu i stosować się do jego treści oraz:

 1. dążyć do realizacji celów statutowych PIMP,
 2. w swoich sprawach zawodowych postępować zgodnie właściwą sobie etyką zawodową, mając na względzie zachowanie dobrego imienia PIMP,
 3. stosować się do uchwał i postanowień PIMP,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie na rzecz PIMP określone zarządzeniem zarządu PIMP.

 

Artykuł 5.5 Deklaracja członkowska

 1. Osoba ubiegająca się o członkostwo PIMP składa wyznaczonemu członkowi Zarządu deklarację członkowską, w której deklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia oraz opłatę składek członkowskich. Deklaracja winna uzyskać poparcie przynajmniej dwóch z członków Stowarzyszenia, w tym jednego członka Zarządu.
 2. Oświadczenia zawarte w deklaracji członkowskiej obowiązują do chwili ich odwołania na piśmie przez osobę składającą deklarację dokonanego do rąk wskazanego członka Zarządu.
 3. Przyjmowanie członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej jednogłośnie.

Artykuł 5.6 Ustanie członkostwa

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:
 2. z chwilą śmierci członka Stowarzyszenia,
 3. wraz ze złożeniem przez członka Stowarzyszenia oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
 4. z chwilą podjęcia uchwały o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.
 5. Uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie większością 2/3 głosów w przypadku zachowania członka, które w sposób rażący narusza dobre imię Stowarzyszenia, a w szczególności:
 6. prowadzenia przez członka działalności zawodowej lub gospodarczej niezgodnie ze standardami etycznymi,
 7. zwłoki z zapłatą składek członkowskich z terminem przekraczającym 3 miesięcy od daty płatności,
 8. narażenia na szwank w inny sposób dobrego imienia PIMP,
 9. prowadzenia działalności sprzecznej z celami PIMP.

ROZDZIAŁ VI

WALNE ZEBRANIE PIMP

Artykuł 6.1 Najwyższa władza PIMP

Walne Zebranie PIMP, będące zebraniem wszystkich członków Stowarzyszenia, jest najwyższą władzą i władzą zwierzchnią PIMP.

Artykuł 6.2 Właściwość wyłączna

Walne Zebranie PIMP posiada wyłączną właściwość decydowania przez głosowanie w następujących spawach:

 1. wyboru wszystkich członków Zarządu PIMP,
 2. odwoływania członków Zarządu PIMP,
 3. przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu,
 4. przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. zmiany Statutu i rozwiązania PIMP,
 6. innych sprawach wyraźnie wskazanych w niniejszym Statucie.

Artykuł 6.3 Głosowanie

 1. Na każdym Walnym Zebraniu PIMP każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. Kworum stanowi pięćdziesiąt (50) procent z liczby wszystkich członków Stowarzyszenia.
 2. Możliwe jest udzielenie przez nieuczestniczącego w Walnym Zebraniu członka Stowarzyszenia pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi do oddania głosu w jego imieniu.
 3. Głosowanie jest jawne z wyjątkiem wyboru członków władz PIMP lub jeżeli przynajmniej jedna trzecia (1/3) obecnych głosujących członków zażąda tajnego głosowania.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile szczególny przepis Statutu nie stanowi inaczej.
 5. Wszystkim członkom PIMP przysługuje prawo przemawiania, składania i wycofywania wniosków na Walnym Zebraniu PIMP.
 6. Członkowie Zarządu wstrzymują się od głosu w sprawach, które dotyczą ich wyboru, pokwitowania wykonanych przez nich zadań lub udzielania absolutorium Zarządowi PIMP.

Artykuł 6.4 Głos decydujący

 1. Głos Prezesa decyduje o wyniku głosowania w przypadku równowagi głosów, z wyjątkiem wyboru członków władz PIMP.
 2. Jeżeli kandydaci na to samo stanowisko we władzach PIMP otrzymali jednakową liczbę głosów, rozstrzyga ponowne głosowanie lub deklaracja jednego z kandydatów w wycofaniu się z kandydowania.

Artykuł 6.5 Termin

 1. Coroczne, Zwyczajne Walne Zebranie PIMP odbywa się najpóźniej na miesiąc przed datą określoną we właściwych przepisach prawa, jako datą końcową do złożenia okresowych sprawozdań.
 2. O dokładnym terminie i miejscu Zwyczajnego Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia zostaną poinformowani przez Zarząd PIMP w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najdalej na 14 dni przed terminem zebrania.

Artykuł 6.6 Nadzwyczajne Zebranie

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie PIMP, zwane dalej Zebraniem Nadzwyczajnym, może być zwołane przez Prezesa, Zarząd lub przez 1/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Zebranie Nadzwyczajne zwołuje się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 30 dni przed planowanym terminem zebrania i powinno zawierać następujące informacje:
 3. kto zwołuje zebranie
 4. jaki jest powód zwołania zebrania
 5. program zebrania
 6. miejsce i termin zebrania
 7. informację o kosztach zebrania i propozycję sposobu ich pokrycia.

Artykuł 6.7 Odwołanie Zebrania

Zwyczajne Walne Zebranie może być odwołane wyłącznie z powodu nieprzewidzianych wydarzeń. Odwołane Zebranie powinno być zwołane niezwłocznie po terminie pierwotnym.

Artykuł 6.8 Inne zebrania PIMP

 1. Członkowie PIMP mogą zbierać się regularnie, w kraju i poza jego granicami.
 2. Zebrania mogą mieć także formę spotkań towarzyskich.

ROZDZIAŁ VII

ZARZĄD

Artykuł 7.1 Kompetencje

Zarząd, który jest wykonawczym organem PIMP:

 1. prowadzi wszystkie bieżące sprawy PIMP oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
 2. utrzymuje kontrolę nad majątkiem PIMP oraz zarządza jego funduszami;
 3. wykonuje wszystkie, niezastrzeżone Walnemu Zebraniu PIMP funkcje Stowarzyszenia;
 4. przedkłada zaopiniowane wnioski Walnemu Zebraniu PIMP;
 5. działa we wszystkich przekazywanych przez Walne Zebranie PIMP sprawach;
 6. planuje i koordynuje działalność PIMP.

Artykuł 7.2 Członkowie Zarządu

Członkami Zarządu PIMP są:

 1. Prezes,
 2. Pierwszy Wiceprezes,

Artykuł 7.3 Wybór

 1. Każdy określony w artykule 7.2 członek Zarządu wybierany jest oddzielnie zwykłą większością oddanych głosów podczas Zwyczajnego Zebrania PIMP.
 2. Wybrani członkowie Zarządu PIMP pełnią powierzone funkcje przez czteroletnią kadencję. Nie wyłącza się sprawowania funkcji w Zarządzie przez więcej niż jedną kadencję przez tę samą osobę.
 3. Każdy członek Zarządu może być odwołany zgodnie z art. 5.6 ust. 2.
 4. W razie nieprzyjęcia sprawozdania lub nieudzielenia absolutorium, o których mowa w art. 6.2 pkt. c) i d), Walne Zgromadzenie na tym samym posiedzeniu dokonuje wyboru nowego Zarządu. W razie nie wybrania nowego Zarządu, Zarząd Stowarzyszenia działa w dotychczasowym składzie.

 

Artykuł 7.4 Wyłączenia

 1. Każdy kandydat w wyborach i każdy powołany członek zarządu musi być członkiem PIMP.
 2. Każdy kandydat w wyborach powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zebraniu PIMP, na którym będzie wybierany, chyba że Prezes usprawiedliwi jego nieobecność z ważnych powodów.

Artykuł 7.5 Uzupełnienie władz

 1. Inne niż Prezes wakujące funkcje Zarządu powinny być uzupełnione przez Zarząd PIMP w drodze kooptacji członka. Liczba członków dokooptowanych nie może być większa niż liczba członków pochodzących z wyboru. Ustanowiony w ten sposób członek władz pełni funkcję do końca kadencji przewidzianej dla jego poprzednika.
 2. W przypadku śmierci, rezygnacji z funkcji albo innej niezdolności, która uniemożliwia Prezesowi pełnienie funkcji – Pierwszy Wiceprezes obejmuje funkcję Prezesa do końca kadencji przewidzianej dla poprzednika.

Artykuł 7.6 Obowiązki

Członkowie Zarządu PIMP wykonują obowiązki wskazane w Statucie.

Artykuł 7.7 Posiedzenia Zarządu

 1. Posiedzenia Zarządu PIMP powinny odbywać się najrzadziej co miesiąc w miejscu i czasie wskazanym przez Prezesa.
 2. Nadzwyczajne posiedzenia Zarządu PIMP może zwołać Prezes lub Pierwszy Wiceprezesa na żądanie przynajmniej jednej trzeciej (1/3) członków Zarządu.

Artykuł 7.8 Quorum

Kworum tworzy pięćdziesiąt (50) procent wszystkich członków Zarządu PIMP.

Artykuł 7.9 Głosowanie

 1. Na każdym posiedzeniu Zarządu każdy obecny jego członek ma jedne głos.
 2. Głosowanie jest jawne, chyba że inaczej zdecyduje Prezes albo jedna trzecia (1/3) obecnych na posiedzeniu.
 3. Nie można głosować przez pełnomocnika.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut Stanowi inaczej.

Artykuł 7.10 Oświadczenia woli

Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu PIMP  wymagane jest współdziałanie Prezesa lub Pierwszego Wiceprezesa z jednym z pozostałych członków Zarządu.

Artykuł 7.11 Wynagrodzenia

Każdy członek Zarządu pełni swoją funkcję bez pieniężnego wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ VIII

Finanse

Artykuł 8.1 Rok finansowy

Rok finansowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Artykuł 8.2 Prowadzenie i przechowywanie ksiąg

 1. Plan kont księgowych przygotowuje i zatwierdza Zarząd, po uzgodnieniu z biegłym księgowym.
 2. Księgę kasową, księgi rachunkowe i inne zbiory dokumentów PIMP prowadzi i przechowuje Zarząd.
 3. Prowadzenie ksiąg Stowarzyszenia, sporządzanie deklaracji podatkowych i innych kwalifikowanych czynności w zakresie księgowości Zarząd PIMP może powierzyć osobie trzeciej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
 4. Koszty prowadzenia ksiąg i innych sprawa wskazanych w ust. 3 przez osobę trzecią są pokrywane ze składek członkowskich wpływających do PIMP oraz innych środków Stowarzyszenia.

Artykuł 8.3 Rachunek bankowy

 1. PIMP posiada konto w banku wybranym przez Zarząd.
 2. Z konta PIMP mogą być wyodrębnione subkonta na projekty prowadzone przez Stowarzyszenie lub jego oddziały terenowe.
 3. Oddziały terenowe Stowarzyszenia gospodarują samodzielnie na swoim subkoncie bankowym, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 4.
 4. W przypadku zawieszenia oddziału terenowego Stowarzyszenia jego rachunek bankowy po dokonaniu stosownych potrąceń zostaje zamrożony przez Zarząd PIMP, a w przypadku likwidacji oddziału terenowego – likwidowany. Środki pieniężne z likwidowanego rachunku zasilają konto PIMP i są przeznaczane po uregulowaniu zobowiązań likwidowanego oddziału terenowego na cele statutowe PIMP.

ROZDZIAŁ IX

Majątek PIMP O/Wrocław

Artykuł 9.1 Pochodzenie majątku PIMP O/Wrocław

Majątek PIMP O/Wrocław może pochodzić za wszystkich źródeł przychodów na jakie zezwala ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, w szczególności za składek członkowskich.

Artykuł 9.2 Wysokość składek i termin ich zapłaty

Wysokość składek na rzecz PIMP O/Wrocław oraz termin ich zapłaty uchwala Zarząd PIMP O/Wrocław.

Artykuł 9.4 Działalność gospodarcza

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie podejmuje Zarząd większością ¾ głosów.

 

ROZDZIAŁ X

Zmiany Statutu

Artykuł 10.1 Zmiany postanowień statutu

Postanowienia przepisów niniejszego Statutu mogą być zmieniane przez Walne Zebranie PIMP O/Wrocław większością dwóch trzecich (2/3) głosów obecnych, pod warunkiem doręczenia każdemu uczestnikowi Zebrania wymienionemu w art. 6.4 projektu zmiany na piśmie lub w formie elektronicznej trzydzieści (30) dni przed terminem zebrania. O zmianie należy niezwłocznie powiadomić Sąd Rejonowy.

Artykuł 10.2 Rozwiązanie PIMP O/Wrocław

PIMP O/Wrocław może zostać rozwiązane większością czterech piątych (4/5) głosów obecnych, pod warunkiem że cztery  piąte (4/5) wszystkich możliwych a obecnych głosów brało udział w głosowaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania PIMP O/Wrocław nad uchwałą o rozwiązaniu. Uchwała o rozwiązaniu PIMP O/Wrocław powinna określić przeznaczenie majątku zlikwidowanego PIMP O/Wrocław.