mentor

loga

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy dokumenty, których wypełnienie jest niezbędne w procesie przygotowywania umowy. Prosimy o przesłanie formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej.

formularz do wypełnienia umowy

oświadczenie niezbędność przyznanych środków

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej listy rankingowe z numerami biznesplanów, które widnieją na Państwa „Poświadczeniu wpływu biznesplanu do projektu Mentor-wejdź na tory biznesu” otrzymanym w dniu złożenia biznesplanu.

lista rankingowa odchodzący z rolnictwa

lista rankingowa_kobiety

lista rankingowa_mężczyźni

 

Gratulujemy wszystkim, kórzy otrzymali dofinansowanie!

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że biznesplany (opracowane zgodnie z załączonym na niniejszej stronie wzorem) należy składać w biurze projektu w dwóch egzemplarzach w następujących terminach:

14.11.2016 w godzinach od 8 do 14

15.11.2016 w godzinach od 15 do 19

16.11.2016 w godzinach od 16 do 19

17.11.2016 w godzinach od 8 do 15

Biznesplan można również przesłać pocztą na adres biura projektu:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Ogrodowa 13/4 w Kielcach, 25-024 Kielce z dopiskiem projekt Mentor

do dnia 17.11.2016 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpływu.

W razie pytań proszę o kontakt,  tel.: 534799660, e-mail: kwisniewski@tlen.pl

Z poważaniem,

Kamil Wiśniewski

 

 

 

Szanowni Państwo,

1. Iformujemy, że biuro projektu zostało przeniesione na  ulicę  Ogrodową  13/4  w Kielcach.

2. Zamieszczamy harmonogram rzeczowo- finansowy   i wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w formacie doc.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Zapytanie ofertowe nr 1/Mentor/2016

Polska Izba Młodych Przedsiębiorców zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Mentor – wejdź na tory biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Szczegóły – tutaj.


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Mentor- wejdź na tory biznesu!” w ramach czwartej ciągłej rekrutacji, która zakończyła się 26 września.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach czwartej rekrutacji .Projekt „MENTOR – wejdź na tory biznesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Jednocześnie informujemy, że ze względu na z rekrutowanie wymaganej ilości osób rekrutacja do projektu „Mentor- wejdź na tory biznesu!” została zakończona.

Wszystkim zakwalifikowanym osobą gratulujemy i życzymy powadzenia na dalszych etapach! 


Poniżej prezentujemy wyniki postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w ramach projektu „Mentor- wejdź na tory biznesu”.
Stosowanie do postanowień Regulaminu
Rekrutacji do projektu może zostać zakwalifikowanych 56 osób w podziale na następujące grupy:
– 12 osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin,
– 7 osób z niepełnosprawnościami,
– 34 kobiet oraz 22 mężczyzn.

Jednocześnie informujemy, że w ramach kolejnej tury rekrutacji dokumenty mogą składać wyłącznie  osoby odchodzące z rolnictwa.

 


 

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy zatwierdzony w dniu 23 sierpnia 2016 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy Regulamin Rekrutacji do projektu „Mentor – wejdź na tory biznesu”.

Regulamin rekrutacji z dnia 23.08.2016r. 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy że wyznaczono dodatkowy termin naboru formularzy rekrutacyjnych dla osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin.

Formularze można składać w okresie od 29.08-31.08.2016r.

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zwrócenia się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach o interpretację zapisów wniosku i regulaminu dotyczących statusu osób mogących brać udział w projekcie informujemy, że ogłoszenie wyników nastąpi niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Bardzo przepraszamy za to utrudnienie. Interpretacja, na którą czekamy jest w trosce o to abyśmy  mogli przyjąć do projektu jak największą ilość osób.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.  

Szanowni Państwo,

Informujemy że wyznaczono dodatkowy termin naboru formularzy rekrutacyjnych. Formularze można składać w okresie od 25.07-29.07.2016r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, że dwa pierwsze etapy rekrutacji (ocena formularzy i rozmowa z doradcą zawodowym) w ramach projektu „Mentor- wejdź na tory biznesu” dobiegły końca.

Podczas pierwszego naboru zostało złożonych 28 formularzy spełniających kryteria formalne.27 uczestników przeszło pozytywnie I i II etap rekrutacji a 1 uczestnik nie otrzymał określonej w Regulaminie Rekrutacji w § 6 ust. II pkt. 6 minimalnej ilości punktów w I etapie rekrutacji tj. co najmniej 42 punktów w kategorii pomysł biznesowy i w sumie co najmniej 50 punktów.

Informacja o wynikach oceny Formularzy rekrutacyjnych zostanie przekazana Państwu listownie w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania (tj. od 15.07.16).

W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń stosownie do § 6. II. 3 Regulaminu Rekrutacji wyznaczono dodatkowy termin naboru formularzy rekrutacyjnych w okresie od 25.07-29.07.2016r.

Wobec powyższego ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do projektu zostanie utworzona po dodatkowej rekrutacji tj. ok 16 sierpnia 2016 i zgodnie z § 7 pkt 1 Regulaminu Rekrutacji zamieszczona na stronie internetowej www.pimp.org.pl/mentor/ oraz www.stowarzyszenieprorew.pl/mentor-wejdz-na-tory-biznesu/.

Lista osób, którzy przeszli pozytywnie I i II etap pierwszej rekrutacji w ramach projektu „Mentor – wejdź na tory biznesu” znajduję się ====>w załączniku

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

 

loga

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem jest Polska Izba Młodych Przedsiębiorców w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROREW.

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy

 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy,

10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)

 Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 31.12.2017

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu samozatrudnienia na obszarze województwa świętokrzyskiego o co najmniej 46 osób w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w okresie od 05.2016 do 12.2017. Jego realizacja pozwoli na osiągniecie wskaźników:

– zostanie utworzonych 46 mikroprzedsiębiorstw przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w tym 10 przez osoby odchodzące z rolnictwa;

–  46 osób otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia:

 • Doradztwo i szkolenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dotacja finansowa na założenie własnej firmy w wysokości przeciętnie 23 000,00 PLN, ale nie więcej niż do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie.
 • Wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy (tj. min. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czynsz, usługi księgowe, promocja) w kwocie maksymalnie 770 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy).
 • Doradztwo biznesowe niezbędne do efektywnego wykorzystania dotacji.

Projekt skierowany jest do 56 osób, które ukończyły 29 r.ż. :

 • bezrobotnych,
 • poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia),
 • nieaktywnych zawodowo

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji tj.:

 • kobiet,
 • osób po 50 r.ż.
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • niskokwalifikowanych,

lub

 • osób odchodzących z rolnictwa

  które są zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane) a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

Rekrutacja do projektu (przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych) prowadzona będzie

od 25.07.2016 do 29.07.2016.

w biurze projektu przy ulicy Warszawskiej 34/208 (2 piętro), 25-312 Kielce tel. 534799660,

od 9 do 15. (w innych godzinach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

W razie pytań proszę o kontakt : 534799660 mailowo: prorew@stowarzyszenieprorew.pl lub  beata.spudy@gmail.com

 

Dokumenty rekrutacyjne

Pozostałe dokumenty