Kuźnia pomysłów 2.0

Projekt KUŹNIA POMYSŁU

Opis projektu szkoleniowego

Projekt realizowany od września 2015 r. do marca 2016 r. na terenie powiatu strzelińskiego. Wsparciem projektu zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i więcej, z niskimi kwalifikacjami, pozostające bez zatrudnienia, a w tym w szczególności:

– kobiety,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby w wieku 50 lat i więcej,

– osoby zamieszkujące tereny wiejskie,

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały kobiety i osoby niepełnosprawne.

Celem projektu jest  wzrost wiedzy mieszkańców powiatu strzelińskiego na temat skutecznego aplikowania o dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Cel projektu będzie realizowany poprzez wsparcie szkoleniowe, w ramach którego uczestnicy / uczestniczki zdobędą szczegółową wiedzę na temat skutecznego aplikowania o dofinansowanie oraz poznają efektywne metody i techniki opracowywania projektów unijnych.

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik/uczestniczka:

 • nabędzie wiedzę nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych w okresie 2014-2020,
 • nabędzie umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji o konkursach w nowej perspektywie finansowej,
 • pozna struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie,
 • nabędzie wiedzę nt. celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską,
 • pozna założenia programów planowanych w Polsce na lata 2014-2020 wskazanych w programach,
 • nabędzie wiedzę dotyczącą nowych instrumentów terytorialnych i zmian w systemie finansowania, oceny wniosków i realizacji projektów,
 • nabędzie umiejętności przygotowania wniosku, konstruowania budżetu projektu, harmonogramu oraz samodzielnej pracy w Generatorach Wniosków Aplikacyjnych: SOWA, SNOW,
 • pozna etapy procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, z możliwością zadawania pytań na koniec spotkania.

Szkolenie będzie prowadzone przez Leszka Dudzika – trenera z wieloletnią praktyką zawodową związaną
z aplikowaniem o środki unijne. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak:

-Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (perspektywa finansowa 2007-2013),

– Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (perspektywa finansowa 2014-2020)

Informacje organizacyjne:

Szkolenie trwa 1 dzień (6 godzin lekcyjnych) w dniach i godzinach dostosowanych do preferencji uczestników/uczestniczek.

Informacja nt miejsca szkoleniowego

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (71 / 735 18 56 ) lub mailem (annadudziak.pimp@gmail.com).

Kontakt:

Polska Izba Młodych Przedsiębiorców

 1. Ostrowskiego 30, pok. 100
  53-238 WrocławTel. (71) 723 40 47
  Fax (71) 735 18 56

Przypominamy, że równolegle prowadzimy infolinię dla osób zainteresowanych rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: (71) 723 40 47. Osoba odpowiedzialna – Leszek Dudzik.

 

 • Partner: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.