Internety dla każdego, TAK, dla Ciebie też koleżanko i kolego!

loga WLKP

Tytuł:  Internety dla każdego, TAK, dla Ciebie też koleżanko i kolego!

Nazwa wnioskodawcy: Polska Izba Młodych Przedsiębiorców

Adres wnioskodawcy (właściwy do korespondencji): ul. Ostrowskiego 30/100, 53-238 Wrocław

Numer konkursu: RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15

LSI: RPWP.08.02.00-30-0410/15

Projekt jest adresowany do 240 osób powyżej 25 roku życia*, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) posiadają niskie kwalifikacje: do ISCED 3 włącznie**;

b) z własnej inicjatywy podnoszących kompetencje;

c) mające miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Wielkopolski w miejscowościach do 100 tys. (bezdomni: przebywający na ww. terenie);

d) nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Long Live Learning) w ramach PO KL;

e) bez udokumentowanej znajomości TIK w stopniu podstawowym***.

*w projekcie zagwarantowano co najmniej 50% miejsc dla osób po pięćdziesiątym roku życia;

** Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education, w skrócie ISCED). Poziomy klasyfikacji oznaczają: Poziom 0 – przedszkole; Poziom 1 – Szkoła podstawowa; Poziom 2A – gimnazjum, Poziom 3A – Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające; Poziom 3C – Zasadnicza szkoła zawodowa. Oznacza to, że w projekcie mogą wziąć udział osoby, które mają wykształcenie nie wyższe niż średnie. Jednocześnie wykluczone z udziału w projekcie są osoby, które mają wykształcenie na poziomie szkoły policealnej (zgodnie z klasyfikacją ISCED jest to poziom 4;

*** przez udokumentowaną znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym rozumie się posiadanie certyfikatu znajomości obsługi TIK co najmniej na poziomie zgodnym z ramą DIGCOMP „A”.

 

1-Regulamin-internety_pimp_v-1-3-digcomp

2. Formularz rekrutacyjny

3. Slownik_glownych_pojec_wersja_1-1

4. Harmonogram zrealizowanych grup szkoleniowych PIMP

 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikujemy poniżej:

Faq Internety

Porady oraz skróty klawiszowe

Materiały dydaktyczne wykorzystane w trakcie zajęć (filmy instruktażowe) dostępne tutaj.